Šumber

 

Kamenolom u Šumberu je kamenolom vapnenca koji ima odlična fizičko – mehanička svojstva što ga čini pogodnim za dobivanje proizvoda koji se plasiraju u građevinsku, kemijsku, farmaceutsku, stočnu i poljoprivrednu industriju te se koriste za procese odsumporavanja. Sama eksploatacija kamenoloma traje već više od 40 godina. Sastoji se od dva eksploatacijska polja u kojim se eksploatira mineralna sirovina vapnenac, koji se onda prerađuje u kamene frakcije te u kameno brašno (filer) i granule.

Stijenska masa u eksploatacijskom polju „Šumber“ pripada dobro uslojenim i pretežno horizontalnim naslagama bijelih i sivih vapnenaca. Gusti, masivno-homogeni vapnenci sastoje se uglavnom od mikrozrnatog minerala kalcita (sadržaj minerala kalcita Ca CO3 u stijenskoj masi je do 97,5 ).

Početkom 2001. godine, novoizgrađeni pogon za proizvodnju kamenog brašna, omogućuje plasman kamenog punila u svrhu ekološkog procesa odsumporavanja za potrebe termoelektrana i time započinje razvoj proizvoda koji se počinju primjenjivati kao sirovina u različitim industrijskim granama. Paleta proizvoda proširila se prema industriji asfalta, industriji bitumenskih traka kao i kemijskoj industriji.

Stijena eksploatirana iz kamenoloma „Šumber“ u svom sastavu sadrži respektabilan udio kalcija, te neznatan udio teških metala, elemenata u tragovima i silicija pa je stoga pogodna kao sirovina u proizvodnji punila koja se upotrebljavaju u proizvodnji podnih obloga, industriji stakla i plastike, farmaceutskoj industriji, te industriji stočne hrane.