Izvješća

Na ovoj stranici možete pogledati:

• izvješća o održivom razvoju - na poveznicama desno

• izvješća o mjerenjima emisija (ono što izlazi iz dimnjaka peći) i imisija (mjerenje kvalitete zraka u okolišu) - u nastavku


 

Mjerenje emisija tvornice cementa u Koromačnu

 

U doljnjoj tablici prikazane su prosječne dnevne vrijednosti emisija koje se kontinuirano mjere na našem dimnjaku peći tvornice cementa u Koromačnu.

Ukoliko u tablici postoji prazan red bez izmjerenih podataka, to znači da taj dan peć nije radila više od polovice dana te zato nije moguće izračunati dnevnu vrijednost emisija.

*Amonijak (NH3): Amonijak smo obavezni mjeriti jer koristimo otopinu uree za smanjenje emisija dušikovih oksida (NOx) - granična vrijednost od 50 mg/Nm3 odnosi na taj amonijak.

**Tijekom procesa pečenja dodatno se oslobađa i amonijak iz sirovine (kamena), pa su u tablici prikazane ukupne emisije, iz postrojenja i iz sirovine.

 

Osim u gornjoj tablici naše emisije možete pratiti i na portalu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode:

Emisije iz nepokretnih izvora

 

Naše obaveze mjerenja propisane su okolišnom dozvolom, koja se temelji na Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih  tvari u zrak iz nepokretnih izvora. Ta je uredba donesena na temelju EU Direktive o industrijskim emisijama, odnosno prema dokumentima koje je EU napravila za različite vrste industrije, pa tako i za proizvodnju cementa, ti su dokumenti nazvani NRT - najbolje raspoložive tehnike (engl. BAT, Best Available Techniques i vrijede za sve tvornice cementa u zemljama EU.

 

Dodatno na ove emisije koje se kontinuirano mjere, imamo i obavezu dva puta godišnje izmjeriti emisije žive, kadmija, talija i ostalih teških metala, dioksina i furana te fluorovodika. lako se rade samo dva pula godišnje ta su mjerenja reprezentativna jer ih radi ovlaštena tvrtka uz uobičajeni rad peći.

 

Međutim, brojke jako malo znače ako ne postoji povjerenje. Smatramo da je za povjerenje u cijeli sustav praćenja emisija ključan naš transparentni pristup u objavi mjerenja: pristup programu za stalna mjerenja imaju svi naši zaposlenici sa službenim računalom, bez obzira u kojem odjelu rade.

 

S obzirom da prema Europskom Zelenom planu i zadanom cilju dekarbonizacije smanjujemo količinu ugljena i petrol koksa kao goriva te povećavamo energetsku oporabu otpada, željeli smo omogućiti daljnje povjerenje u takav načine proizvodnje. Zbog toga smo 2020. godine dobrovoljno uložili 1 milijun kuna u analizator žive, kojeg smo nabavili od dobavljača iz Finske, a rezultate tog kontinuiranog mjerenja možete pogledati u gornjoj tablici.

 

 

Mjerenje imisija tvornice cementa u Koromačnu

 

lmisije su tvari koje se mjere u nekom području, odnosno mjerenjem imisija određuje se kvaliteta zraka. lmisijska stanica koja mjeri kvalitetu zraka u Koromačnu i okolici nalazi se u mjestu Brovinje. Holcim je 2006. godine dobrovoljno uložio 600 tisuća kn u tu automatsku mjernu postaju za praćenje kakvoće zraka kako bi dodatno izmjerio utjecaj tvomice cementa. To nije bila zakonska obaveza, već naša želja da se lokalnoj zajednici omogući praćenje rada tvornice.

 

Mjesto postavljanja imisijske postaje određeno je prema nalazima studije „Utjecaj onečišćujućih plinova nastalih kao posljedica procesa proizvodnje cementa". Mjerenje i upravljanje postajom prepustili smo Zavodu za javno zdravstvo lstarske županije.

Rezultate mjerenja imisija možete pratiti na ovoj poveznici:

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, imisijska mjerna postaja u Koromačnu

 

Kvaliteta zraka je uvijek prve kategorije, a podaci su dostupni u godišnjim izvješćima na stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.