Nasadi stabala višnje maraske

 

Tvrtka Maraska gospodari sa cca 200 ha višnje maraske (Prunus cerasus var. Marasca) na lokaciji "Vlačine" kod mjesta Zemunik donji, Zadar. U nasadu se nalazi oko 95000 stabala višnje maraske starosti 6 i 7 godina. Na terenu prevladava crvenica sa većim udjelom skeleta. Na dijelu plantaže na površini od cca 20 ha nalazi se dio tla duboke crvenica potpuno bez skeleta. Vrijednost pH na tim dijelovima je vrlo niska, štoviše tlo potpada pod uzorke jako kisele reakcije (oznaka A). Vrijednosti mjerene u godini 2010 su slijedeće:

Tablica 1: pH vrijednosti, Plantaža "Vlačine" 2010.

Uzorak br. pH 1 m KCl
1 4,29
2 4,14


Godine 2011. u jesensko zimskom dijelu provedena je kalcizacija sa Holcim Agrocal granulama u količini od 2 t / ha. Materijal je primijenjen rasipavanjem nakon čega je i zakultiviran. Godine 2012. ponovno je obavljena analiza tla:

Tablica 2: pH vrijednosti, Plantaža "Vlačine" 2012.

Uzorak br. pH 1 m KCl
1 4,59
2 4,66

 

Vidljivo je da se pH vrijednost polako povećava te se podigla do grupe kisele reakcije (oznaka B). Cilj je provoditi mjere kalcizacije Holcim Agrocal granulama sve do postizanja željene vrijednosti  pH od oko 5,5, odnosno vrijednosti grupe slabo kisele reakcije (oznaka C). Kako je mogućnost  usvajanja većine makro i mikroelemenata ipak pri višim vrijednostima pH od navedenih uzoraka, odnosno oko pH KCL 5,5 do 6,5, time su jasni cilj i potreba podizanja vrijednosti pH u navedenim tlima.

Tablica 3: Supstitucijska ili izmjenjiva kiselost tla (Klasifikacija po Thunu)

oznaka pH vrijednost (1M KCl) Opis
A < 4,5 Jako kisela reakcija
B 4,5 – 5,5 Kisela reakcija
C 5,5 – 6,5 Slabo kisela reakcija
D 6,5 – 7,2 Neutralna reakcija
E >7,2 Alkalna reakcija

 

Kalcizacija navedenih površina nastavit će se i u narednim godinama, svaku ili svaku drugu godinu uz redovne analize tla i biljnog materjala.

Dr. sc. Josip Ražov, dipl.ing.agr.