Zajednički inspekcijski nadzor u Holcimu: pozitivno ocijenjeno 90% točaka

 


Inspekcija zaštite okoliša i još sedam inspekcijskih službi, od 2. do 5. lipnja 2008. obavili su zajednički inspekcijski nadzor Holcimove tvornice u Koromačnu. Dobivena ocjena je izuzetno visoka: od ukupno 120 nadziranih točaka, čak 108 ocijenjeno je pozitivno. Holcim će u najkraćem roku ispuniti dobivene inspekcijske upute.

"Izuzetno nam je drago da je ocjena nadzora pozitivna: čak 108 od ukupno 120 točaka ocijenjeno je pozitivno, što dokazuje uspješnost Holcimovog stalnog truda da bude primjeran gospodarstvenik. Naravno, u najkraćem roku ispunit ćemo inspekcijske upute.Holcim promovira otvoren pristup informacijama, te stoga ovim putem želi javnost upoznati s rezultatima inspekcijskog nadzora. Dodatno tome, jedan od ovogodišnjih projekata koje doniramo je i Anketa provedbe Arhuške konvencije u Hrvatskoj čiji je cilj provjeriti da li je u gradovima Primorsko goranske županije pravo javnosti na informacije osigurano", izjavio je predsjednik Uprave Holcima Hrvatska, Albert Szabo.

U nastavku su navedeni komentari iz osam pojedinačnih inspekcijskih zapisnika. Po završetku nadzora inspekcija zaštite okoliša izradit će izvješće koje će se objaviti na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

1. Zapisnik inspekcije zaštite okoliša:
U sve 34 pregledane točke inspekcija je dala pozitivno mišljenje. Neka od zapažanja u zapisniku inspekcije su: kontinuirana mjerenja redovito se provode, a sve mjerenjem utvrđene vrijednosti emisija bile su unutar propisanih graničnih vrijednosti. Sva povremena mjerenja uredno se provode od strane ovlaštene tvrtke. Prema rezultatima dvije imisijske stanice, područje pod utjecajem tvrtke svrstano je u prvu kategoriju kakvoće zraka.

2. Zapisnik vodopravne inspekcije:
Od 12 pregledanih točaka, Holcimova tvornica cementa zadovoljava u 10 točaka. Holcim ima vodopravnu dozvolu koja je usklađena sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o vodama. Dvije točke koje Holcim treba ispraviti su: zatražiti očitovanje Hrvatskih voda o roku u kojem se mora obaviti rekonstrukcija separatora naftnih derivata u automehaničarskoj radionici te u Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja dodati nove objekte i uređaje sustava odvodnje. Utvrđeno je da su koncentracije opasnih i drugih tvari u sanitarnoj vodi bile više od dozvoljenih po Vodopravnoj dozvoli i Pravilniku o graničnim vrijednostima. Međutim, valja naglasiti činjenicu da Holcim sanitarne vode iz tvornice cementa ne ispušta u more, već u pročišćivač vode, odnosno u javni sustav kanalizacije. Ta činjenica nije uzeta u obzir pri utvrđivanju koncentracije opasnih i drugih tvari u sanitarnoj vodi, stoga Holcim od tvrtke 1. Maj d.o.o. Labin, koja upravlja pročišćivačem otpadnih voda, treba zatražiti potvrdu o jačini i učinkovitosti tog uređaja. Kako se nadalje navodi, očevidnici o radu i održavanju su stručno i savjesno vođeni, naknade za zaštitu i uređenje voda uredno se plaćaju.

3. Zapisnik rudarske inspekcije:
Svih 28 pregledanih točaka pozitivno je ocijenjeno. Holcim ima dugoročni program eksploatacije, ima odobreno eksploatacijsko polje te rudarsku koncesiju. Pregledom površinskog kopa utvrđeno je da se rudarski radovi izvode na predviđenim kotama, a Holcim je predočio i dokaz da je naknada za eksploataciju mineralne sirovine ispravno izračunata i da se plaća redovno. Zaposlenici imaju položeni stručni ispit, a zaštita na radu odgovara propisima.

4. Zapisnik sanitarne inspekcije:
Prema uputama sanitarne inspekcije, Holcim treba u skladištu opasnih kemikalija postaviti zidne keramičke pločice, ishodovati rješenje nadležne sanitarne inspekcije o udovoljavanju uvjetima zaštite od buke te dovršiti proceduru za dobivanje rješenja za željezni sulfat, koja je u trenutku nadzora već bila u tijeku. Dodatno, radnički restoran koji je iznajmljen posluje prema svim sanitarnim pravilima.

5. Zapisnik inspekcije zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva:
Od 25 pregledanih točaka, Holcim zadovoljava u 18 točaka. Ono što je potrebno ispraviti je: do kraja dovršiti priručnik za protueksplozijsku zaštitu, ispraviti dio električnih instalacija u dijelu restorana, ispitati dimovodne kanale, ispitati protueksplozijsku zaštitu postrojenja za zbrinjavanje mesno-koštanog brašna, skladišta boja i lakova i mlinice ugljena, te obaviti tehničko nadgledanje električnih instalacija za pretakalište goriva za strojeve.

6. Zapisnik inspekcije za posude pod tlakom:
za sve je pregledane točke dobivena pozitvna ocjena.

7. Zapisnik elektroenergetske inspekcije:
za sve je pregledane točke dobivena pozitvna ocjena.

8. Zapisnik inspekcije zaštite na radu:
Svih 9 pregledanih točaka pozitivno je ocijenjeno. Holcim je napravio reviziju procjene opasnosti, izvršeno je ispitivanje radnog okoliša i utvrđeno je da on ispunjava uvjete propisane pravilima zaštite na radu, radnici su osposobljeni za rad na siguran način, osigurana su sredstva zaštite na radu i ona se koriste.

"Holcim je zahvalan na uputama inspekcije, drago nam je što su rezultati nadzora pozitivni i što to potvrđuje naš trud da budemo uzorna tvrtka. Već smo pripremili i listu aktivnosti kako bismo sve upute u što kraćem roku i izvršili." rekao je na kraju Albert Szabo, predsjednik Uprave Holcima Hrvatska.

Kopija dostavljena:
1. Inspekciji zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
2. Vodopravnoj inspekciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
3. Rudarskoj inspekciji Državnog inspektorata
4. Sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
5. Inspekciji zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva Ministarstva unutarnjih poslova
6. Inspekciji za posude pod tlakom Državnog inspektorata
7. Elektroenergetskoj inspekciji Državnog inspektorata
8. Inspekciji zaštite na radu Državnog inspektorata

Holcim Hrvatska je dio Holcim Grupe, jednog od vodećih dobavljača cementa i agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), odnosno transportnog betona i asfalta, te usluga. Holcim Grupa zapošljava preko 90.000 radnika u više od 70 zemalja svijeta, temeljeći svoje cjelokupno poslovanje na načelima održivog razvoja.

* * * * * * *
Komunikacije Holcima Hrvatska, Julija Škoro, telefon: 01 655 40 33, mobitel: 098 299 172, julija.skoro@holcim.com (www.holcim.hr)