Strategija društveno odgovornog poslovanja

 


1. Uvod
Naše poslovanje postaje bitno kompleksnije u odnosu na povijest. Moderne tvrtke imaju sve veću odgovornost prema svojoj ulozi u društvu. Oskudica svih oblika resursa, materijalnih, ali i društvenih, uzrokuju dinamične promjene na tržištu na koje uobičajeni poslovni modeli nemaju odgovora.
Svrha poslovanja svake tvrtke je uspješno poslovanje, poslovanje koje donosi dobit. Međutim, to se poslovanje odvija u sasvim konkretnoj društvenoj zajednici koja ima svoja očekivanja i pravila, u okvirima ograničenog prirodnog okoliša, na tržištu na koje utječu najrazličitije silnice, sa zaposlenicima koji imaju svoje zajedničke i pojedinačne težnje. Posve je jasno da svi ovi čimbenici u velikoj mjeri utječu na rezultate tvrtke, čak i u usko komercijalnom smislu. Neosjetljivost prema njima ostavlja tvrtku izloženu napadima  javnosti, grupa za pritisak pa i izvršnih i zakonodavnih vlasti. Društveno odgovorno poslovanje, kako se pokazalo, uvelike doprinosi dugoročnoj održivosti tvrtke, proizvodeći  pozitivne učinke na njezino poslovanje.
Stoga možemo zaključiti da je upravo društveno odgovorno poslovanje – uspješno poslovanje, poslovanje koje donosi dobit.

2. Strategija društveno odgovornog poslovanja Holcima u Hrvatskoj
Strategija društveno odgovornog poslovanja je dokument koji obuhvaća i određuje naš odnos s relevantnim dionicima na koje naše poslovne odluke i poslovne aktivnosti imaju ili mogu imati utjecaj, odnosno uvjetuju odgovarajuće promjene u okruženju koje onda neposredno utječu na dionike.
Iako je društveno odgovorno poslovanje sastavni dio naše korporativne kulture i poslovnih politika te predstavlja uravnotežen odnos prema svim čimbenicima koji utječu na ostvarenje održivog razvoja, strategija u ovom obliku je dokument snažne komunikacijske i edukacijske svrhe.
Ključni dokument na koji se ova strategija naslanja i nastavlja jest Kodeks ponašanja, dokument koji određuje opći, konzistentni okvir naše globalne situacije i način na koji ostvarujemo našu misiju i ciljeve. Zajedno, ovi nas dokumenti usmjeravaju i objašnjavaju nam kako bismo trebali obavljati naš svakodnevni posao.

Dionici
U cilju definiranja parametara ključnih za realizaciju svih strateških politika, nužno je pomno ispitati i zaključiti koje su relevantne skupine neposredno ili posredno izložene utjecajima koje odgovarajuća aktivnost može imati na njih, odnosno na društveno okruženje koje onda neposredno utječe na dionike. Materijalnom analizom našeg učinka odredili smo sljedeće dionike na koje utječemo i na koje (ili s kojima) moramo usmjeriti svoje djelovanje:
-    Zaposlenici
-    Dobavljački lanac
-    Lokalna zajednica
-    Institucije civilnog društva
Sukladno navedenom,  svoje napore usmjeravamo na zadovoljavanje njihovih potreba. Pritom, posebno razvijamo i promičemo sljedeća područja djelovanja:

3.1 Zaposlenici
Svatko od nas posjeduje nešto za što će reći: „To predstavlja najveću vrijednost u mom životu!“ Razumljivo je da takvo razmišljanje definira i odnos prema toj vrijednosti. Kod nas, to su naši zaposlenici.

3.1.1 Zaštita na radu
Sigurnost i zaštita na radu najveći su prioriteti u Holcimu. To je odraz kvalitetnog upravljanja poslovnim procesom. Osim što u suprotnom mogu biti ugroženi životi i zdravlje zaposlenika, ugovornih partnera i posjetitelja, tvrtka ostvaruje gubitke zbog izgubljenog radnog vremena uslijed bolovanja te dugoročno može ostati bez najboljih zaposlenika koji ne žele raditi za tvrtku koja ne drži do njihova zdravlja.

3.1.2 Upravljanje i nadzor
Predstavnik radnika aktivno sudjeluje u radu Nadzornog odbora tvrtke, štiteći prava radnika i zastupajući njihove interese. Kako bismo zaštitili našu tvrtku i zaposlenike od nepravilnosti koje uočavamo u poslovnom okruženju, donijeli smo Kodeks ponašanja. Tim internim dokumentom regulirana su, između ostalog, i pitanja korupcije i podmićivanja, sukoba interesa, nelojalne konkurencije i slično. Provodimo i redovito vlastito istraživanje zadovoljstva radnika.
 
3.1.3 Nagrađivanje
Svaki posao zaslužuje odgovarajuću nagradu pa tako i onaj što ga obavljaju naši zaposlenici. Držimo da je izuzetno motivirajuće ustanoviti kulturu nagrađivanja prema radu i ostvarenim rezultatima. U neposrednom razgovoru zaposlenik i pretpostavljeni dogovaraju određene pokazatelje pomoću kojih  se objektivno mjeriostvarenje pojedinih ciljeva. Ovaj proces nazivamo vrlo indikativno – Dijalogom i on predstavlja osnovu za nagrađivanje.

3.1.4 Edukacija
Samo vješti i visokoobrazovani stručnjaci mogu odgovoriti zahtjevima tržišta, mogu predvidjeti trendove i uočiti potencijalne prijetnje, ali i prilike koje mogu predstavljati istinsku konkurentsku prednost u određenom trenutku. Ulaganje u potencijale zaposlenika tvrtki jamči mirnije razmišljanje o sutrašnjici. Nastojimo izbjeći stvaranje usko profiliranih stručnjaka. Težimo poticanju raznovrsnih zvanja jer vjerujemo da su takvi zaposlenici skloniji inovativnom i kreativnom pristupu koji omogućuje ispunjenje poslovnih zadataka i kvalitetniji pristup kupcima.

4. Dobavljački lanac
U kompleksnom sustavu organizacija, procesa, tehnologija, ljudi , aktivnosti, informacija i resursa koji su izravno uključeni u stvaranje novog proizvoda, a kojeg poznajemo kao dobavljački lanac, nalazimo iste čimbenike u ulozi kupca i dobavljača – stoga je i potrebno postaviti sustav na temelje koji zadovoljavaju potrebe svih sudionika.. Našim znanjem i reputacijom želimo svim sudionicima osigurati kvalitetniju ulogu u dobavljačkom lancu, jer je jedino tako moguće ostvariti osnovni cilj: zadovoljstvo kupaca, koje je suštinski jedino mjerilo uspješnosti.

5. Zajednica
U svojoj povijesti, ljudska međuovisnost nikada nije bila toliko izražena kao  danas. Riječ zajednica od jednostavnog je pojma evoluirala u umreženi sustav vrijednosti, a upravljanje njime postaje sve zahtjevnije i složenije. Upravo stoga, za suvremeno gospodarstvo od izuzetnog je značaja razumijevanje mehanizama složenih odnosa unutar zajednice i donošenje prikladne strategije sudjelovanja u njoj, pomirujući interese tvrtke s onima koje postavljaju drugi dionici u procesu.
Holcim prepoznaje odnos s lokalnom zajednicom kao ključni čimbenik uspješnog poslovanja. S jedne strane, proizvodnja cementa, betona i agregata doprinosi razvoju područja u okruženju tvornice, no s druge strane važno je osigurati resurse u neposrednoj blizini, što dovodi do neizostavnog učinka na okoliš i kvalitetu življenja. Upravo stoga, sustavno unaprjeđenje kvalitete života i stalna briga o okolišu uvjeti su očuvanja dozvole za rad.

6. Institucije civilnog društva
Održivi razvoj predstavlja uravnotežen odnos interesa poslovnog i civilnog društva kojeg regulira javni sektor: politika i državna administracija. Međusoban dijalog temeljen na uvažavanju multikriterijalnosti i multicljnosti, zasnovan na holističkom participativnom pristupu, osnova je razvoja kvalitetnog društva koje stremi poboljšanju kvalitete življenja za sve svoje građane. Osim neposrednog rada u lokalnoj zajednici, Holcim nastoji sudjelovati i u izgradnji institucija civilnog društva.

6.1 Rad s udrugama
Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduvjetom u procesu održivog razvoja te radimo na jačanju udruga kao nositelja tog razvoja. Prihvaćamo udruge kao svoje partnere i spremni smo slušati njihove primjedbe i prijedloge te ih ugraditi u naš sustav, ukoliko ga izmjene mogu unaprijediti. Naš sustav temeljen na jasno definiranim kriterijima i pravilima sadržanim u  Načelima sponzoriranja. Ona su osnova naše suradnje s udrugama.

6.2 Kreiranje javnih politika
Proces održivog razvoja zahtijeva aktivno uključenje svih dionika. Svatko se je dužan uključiti  u onom području u kojemu može dati bitan doprinos. Razvoj mehanizama koji će djelotvorno i učinkovito uključivati dionike u proces donošenja javnih politika šireg utjecaja preduvjet je kvalitete tih istih politika. Gospodarstvenici moraju biti aktivno zastupljeni u procesu odlučivanja jer moraju ukazati na prepreke na koje nailaze dok pokušavaju realizirati svoje programe. Djelovanjem kroz poslovna i strukovna udruženja moguće je ostvariti ovaj proces na potpuno transparentan i demokratski način, dijalogom sa zainteresiranim partnerima: predstavnicima javnog i civilnog sektora.
Holcim prihvaća aktivno članstvo u udruženjima -  tamo gdje može dati doprinos u kreiranju javnih politika, u skladu s odrednicama Društva definiranim u Kodeksu ponašanja i ostalim relevantnim dokumentima koji reguliraju naše ponašanje na tržištu i u udruženjima.

7. Zaključak
Članovi Uprave i Menadžment tima Holcima u Hrvatskoj dosljedno se pridržavaju navedenog u Strategiji  s namjerom poboljšanja općeg razumijevanja i ponašanja svih zaposlenika, sukladno temeljnim postavkama  društveno odgovornog poslovanja.